Strefa wiedzy dla frankowiczów
O czym należy pamiętać

Z każdym dniem przybywa frankowiczów, którzy podejmują decyzję o wystąpieniu przeciwko bankowi z pozwem celem unieważnienia umowy frankowej. Coraz więcej jest także kancelarii, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom posiadającym kredyt we frankach szwajcarskich.

Nie mając specjalistycznej wiedzy, trudno jest jednak samodzielnie podjąć decyzję o tym, komu warto powierzyć prowadzenie swojej sprawy sądowej i czym się kierować przy wyborze oferty. Można starać się samodzielnie zrobić rozeznanie wśród dostępnych na rynku kancelarii, jednak jest to bardzo czasochłonne, a do tego wiele informacji jest trudnych bądź wręcz niemożliwych do zdobycia. Dodatkowo dochodzą takie czynniki jak indywidualne preferencje frankowicza, np. co do zasięgu działania, czy też doświadczenia, którym powinna legitymować się wybrania kancelaria.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie powstał więc Franking.com.pl, czyli serwis, który z jednej strony pozwala wyłonić właściwą kancelarię na podstawie wcześniej dokonanej wstępnej selekcji podmiotów, zaś z drugiej strony, w przypadku wypełnienia formularza, umożliwia uzyskanie konkretnej oferty w oparciu o rekomendacje naszych ekspertów. Nasza pomoc jest bezpłatna. Pozwól ułatwić sobie zadanie!

CENTRUM FRANKOWICZA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

16.07.2024 r.

Kolejny cios dla banków – TSUE oraz Sąd Najwyższy ponownie po stronie Frankowiczów!
Zarzut zatrzymania w kredytach frankowych – postanowienie TSUE wydane w sprawie C-424/22

8 maja 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ponownie orzeczenie korzystne dla Frankowiczów. W tym orzeczeniu TSUE odnosi się do możliwości stosowania przez banki względem kredytobiorców tzw. zarzutu zatrzymania.
Problem zatrzymania od dawna był źródłem wątpliwości i banki podchodziły do niego inaczej niż kredytobiorcy, ale orzecznictwo TSUE już wcześniej szło w stronę ograniczenia stosowania przez banki zarzutu zatrzymania.
Od dłuższego czasu zarzut zatrzymania jest praktyką banków, która ma na celu powstrzymanie się ze spełnieniem zasądzonego przez Sąd świadczenia, do czasu zwrotu kapitału kredytu przez kredytobiorcę. 
Na zarzut zatrzymania powinien powołać się każdy konsument, który został pozwany przez bank o zwrot kapitału kredytu, w sytuacji gdy bank, pozywając o zwrot kapitału, równocześnie nie rozliczył wpłat dokonanych przez konsumenta.

Obecnie w toku procesu sądowego banki nie będą mogły dokonywać sztucznych rozliczeń mających na celu wyłącznie niesłuszne ograniczenie roszczeń kredytobiorców. 

Reasumując brak uwzględniania zarzutu zatrzymania sprawi, że banki będą zobowiązane do rozliczania się z klientami po przegranym procesie frankowym. Ewentualny brak współpracy z ich strony pozwoli natomiast kredytobiorcom na skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego celem odzyskania należnych kredytobiorcom środków.
Orzeczenie to ma znaczący wpływ na kształtowanie się przyszłych rozstrzygnięć sądowych.
Otwiera ono drogę do sprawiedliwych rozstrzygnięć i usprawnia proces odzyskiwania pieniędzy.  Jest to moment przełomowy w ochronie praw konsumentów posiadających kredyty we frankach. Stanowisko to potwierdził również Sąd Najwyższy w uchwale z 19 czerwca 2024 r. uznając, że prawo zatrzymania już po unieważnieniu umowy kredytu CHF jest niedopuszczalne.

W obliczu skomplikowanych kwestii prawnych związanych z kredytami frankowymi, ważne jest, aby wybrać kancelarię, która dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w tej specyfice. Profesjonalne doradztwo prawne może nie tylko pomóc w skutecznej walce o swoje prawa, ale również znacząco wpłynąć na wynik sprawy. Aby znaleźć najlepsze i wiarygodne kancelarie w kraju specjalizujące się w tematyce kredytów frankowych, zachęcamy do skorzystania z serwisu Franking.com.pl.

Znajdź kancelarię, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom!

Poznajcie TOP 3 kancelarii frankowych wg serwisu Franking.com.pl

https://franking.com.pl/top-3/

14.06.2024 r.

Jak unieważnić umowę kredytową we frankach szwajcarskich?
Czy droga sądowa jest konieczna do unieważnienia umowy kredytu w CHF?

Sprawa o unieważnienie wadliwej umowy kredytowej wymaga od Frankowicza inicjatywy i chęci pozbycia się toksycznego kredytu.
Pierwszym krokiem w tym kierunku jest wybór doświadczonej i rzetelnej kancelarii, która specjalizuje się w prawie bankowym i wykona większość czynności w imieniu kredytobiorcy pozwalając mu przebrnąć w komfortowych warunkach przez cały proces.
Pozew dotyczący stwierdzenia nieważności umowy kredytu CHF można rozważyć zarówno w przypadku umowy kredytu indeksowanego, jak również denominowanego do franka szwajcarskiego.
Aktualnie nie budzi już wątpliwości możliwość unieważnienia umowy kredytu frankowego wskutek zastosowania w nim klauzul niedozwolonych oraz stwierdzenia, że po ich wyeliminowaniu umowa nie może być dalej wykonywana.
Jednakże należy pamiętać, iż jedynym sposobem na unieważnienie umowy kredytu we frankach szwajcarskich jest wniesienie sprawy do sądu.

Nowe możliwości dzięki ustawie covidowej
Na mocy przepisów tzw. ustawy covidowej z marca 2020 r., sądy uzyskały uprawnienia umożliwiające usprawnienie pracy poprzez przeprowadzanie rozpraw zdalnych oraz wydawanie wyroków na posiedzeniach niejawnych.
Jeśli materiał dowodowy jest wystarczający, sąd może wydać wyrok bez wyznaczania rozprawy. Dzięki temu postępowanie dowodowe jest ograniczone do minimum, co oznacza rezygnację z przesłuchań świadków oraz opinii biegłych z zakresu rachunkowości.

Proces zdalny i uproszczony
Jeżeli w sprawie pojawią się kwestie wymagające wyjaśnienia, sąd często wzywa pełnomocników stron do sporządzenia listy pytań do powodów. Kredytobiorcy odpowiadają na te pytania na piśmie, co skraca czas trwania postępowania i redukuje stres związany z osobistym stawiennictwem w sądzie.
Alternatywnie, sąd może wyznaczyć rozprawę w trybie wideokonferencji, umożliwiając kredytobiorcy połączenie się z dowolnego miejsca i ta forma jest obecnie najpowszechniejsza.

Skutki unieważnienia umowy kredytowej
Unieważnienie umowy kredytu frankowego oznacza, że umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Wskutek stwierdzenia nieważności umowy kredytu frankowego strony (bank i kredytobiorca) zobowiązane są do rozliczenia – zwrotu wzajemnych świadczeń. W konsekwencji unieważnienia umowy kredytu, kredytobiorca jest zwolniony z obowiązku dalszej spłaty kredytu, a bank jest zobowiązany do zwrotu kredytobiorcy wszystkich wpłat, które zostały dokonane w związku z kredytem.
Unieważnienie umowy kredytowej jest obecnie najkorzystniejszym rozwiązaniem problemu kredytów frankowych.
Unieważnienie umowy kredytowej daje kredytobiorcy szansę na odzyskanie stabilności finansowej i pozbycie się długoterminowych zobowiązań związanych z kredytem frankowym.

Droga do wygranej
Kluczem do sukcesu jest jednak wybór renomowanej kancelarii frankowej, która wykona większość czynności w imieniu swojego klienta.
Mając wsparcie doświadczonej kancelarii, rola kredytobiorcy w procesie sądowym sprowadza się do uzyskania z banku zaświadczenia o kredycie i historii jego spłat oraz do udziału w jednej rozprawie w trakcie postępowania w sądzie I instancji.
Dobre kancelarie nie tylko pomogą kredytobiorcom przejść bezstresowo przez proces, ale także wyegzekwować od banku należne kredytobiorcy pieniądze.
Przygotowaliśmy dla Państwa listę renomowanych kancelarii prawnych, które są uznawane przez klientów oraz serwis Franking.com.pl za liderów w temacie spraw frankowych.

TOP 3 kancelarii frankowych wg serwisu Franking.com.pl
https://franking.com.pl/top-3/

17.05.2024 r.

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie Frankowiczów potwierdza niemal jednolite już orzecznictwo TSUE i sądów powszechnych.
To kolejna bardzo dobra wiadomość dla posiadaczy kredytów w CHF!

Po wielu miesiącach oczekiwania, w dniu 25 maja 2024 r. Sąd Najwyższy ogłosił decyzję (sygn. akt: III CZP 25/22), w której ostatecznie wyjaśnił kwestie prawne związane z tzw. kredytami frankowymi.
Obawy części ekspertów prawnych okazały się bezpodstawne, gdyż Sąd Najwyższy potwierdził dotychczasową praktykę orzeczniczą w sporach między kredytobiorcami frankowymi, a bankami.

Sąd Najwyższy uznał przede wszystkim, że jeśli choć część umowy była nielegalna, to trzeba ją unieważnić w całości!
Kolejna kwestia dotyczyła tego, czy w przypadku konieczności zwrotu świadczeń należy stosować tzw. teorię salda, według której obowiązek zwrotu obciąża tylko tę stronę, która uzyskała większą korzyść, czy też teorię dwóch kondykcji, zgodnie z którą zwroty dokonywane są niezależnie przez dwie strony.

Sąd Najwyższy rozstrzygnął także w materii przedawnienia roszczeń banku.
Wskazał jasno, że bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się co do zasady od dnia następującego po dniu, w którym kredytobiorca zakwestionował względem banku związanie postanowieniami umowy.
Tym samym trzyletni termin przedawnienia roszczeń banku rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu otrzymania przez bank reklamacji klienta albo wezwania do zapłaty. Jeśli pozew banku zostanie złożony później, Kredytobiorcy przysługuje zarzut przedawnienia.

Ważna kwestia dotyczyła tego, czy w przypadku zwrotu nienależnych świadczeń jedna ze stron może domagać się tzw. wynagrodzenia za korzystanie ze środków pieniężnych, z których druga strona korzystała w czasie, kiedy umowa nie była jeszcze kwestionowana.
I w tej kwestii Sąd Najwyższy wskazuje, że bankowi nie przysługują żadne inne roszczenia pieniężne od Klienta ponad zwrot nominalnie wypłaconego kapitału kredytu.
Dotyczy to również każdej innej formy rekompensaty za korzystanie ze środków pieniężnych, zatem wszystkie sprawy o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału oraz o waloryzację kredytu powinny się kończyć całkowitą przegraną banków.

Reasumując Frankowicze mają w tej chwili olbrzymi argument, żeby iść do sądu.
Wnioski jakie powinniśmy wyciągnąć z najnowszej uchwały Sądu Najwyższego są następujące; Sądy twardo stoją po stronie Frankowiczów!
Nie należy obawiać się złożenia pozwu przeciwko bankowi, ani też otrzymania pozwu ze strony banku o bezumowne korzystanie z kapitału.

Nasz serwis wychodzi Państwu naprzeciw i już teraz zachęcamy do zapoznania się z listą renomowanych kancelarii prawnych, które są uznawane przez klientów oraz serwis Franking.com.pl za liderów w sprawach frankowych.
Znajdą tu Państwo kancelarie, które posiadają bogate doświadczenie i wysokie kompetencje w prowadzeniu tego rodzaju spraw, co zapewnia profesjonalne podejście i skuteczne wsparcie w walce o Państwa prawa.

TOP 3 kancelarii frankowych wg serwisu Franking.com.pl

https://franking.com.pl/top-3

 

11.04.2024 r.

Banki w dalszym ciągu nie mają uczciwych propozycji dla osób, z którymi podpisały umowy kredytowe zawierające abuzywne zapisy.

W 2024 roku kredytobiorcy na potęgę pozywają banki odzyskując swoje pieniądze.

Najnowszy raport Rzecznika Finansowego za rok 2023 przedstawia interesujące dane dotyczące pozwów kierowanych przeciwko bankom.
Dane wyraźnie wskazują, że trend na rok 2024 jest taki, iż konsumenci nadal decydują się na drogę sądową w celu uzyskania sprawiedliwego rozliczenia z bankami. Banki nie mogą liczyć na łatwe uniknięcie odpowiedzialności za oferowanie w przeszłości produktów na nieuczciwych warunkach.
Ugody proponowane przez część banków w 2024 roku, w dalszym ciągu są jedynie dobrym rozwiązaniem dla nich samych, a nie dla Frankowiczów.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości w całym roku 2023 do sądów pierwszej instancji wpłynęło około 90 tysięcy powództw dotyczących kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. To ogromny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, gdy liczba ta wynosiła około 65 tysięcy.
Ten ogromny wzrost jest znaczący i obala przekonania bankowców, którzy sugerowali, że klienci poszkodowani przez kredyty frankowe już dawno wszczęli swoje sprawy sądowe. Generalnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ponieważ kredytobiorcy dopiero teraz zaczynają dochodzić swoich praw, zdając sobie sprawę, że nie ma już powodów do zwlekania z wniesieniem pozwu.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił istotne kwestie w temacie Frankowiczów, wysyłając jasny przekaz, że nie ma zgody na bankowe bezprawie.

Warto zaznaczyć, że do sądów zgłaszają się również kredytobiorcy, których umowy zostały już spłacone i zakończone. Jeszcze niedawno banki twierdziły, że osoby, które uregulowały swoje zobowiązania związane z kredytami frankowymi, nie będą masowo dochodzić swoich praw przed sądem, gdyż nie mają ku temu motywacji. Okazuje się jednak, że prawda jest całkiem inna.

Reasumując, w wyniku licznych korzystnych wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, najlepszą inwestycją dla osób posiadających kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego w 2024 roku będzie zdecydowane złożenie pozwu przeciwko bankowi.
Dodatkowo dzięki procesowi cyfryzacji oraz wzmocnieniu kadry w sądach sprawy związane z kredytami frankowymi będą rozstrzygane szybko i skutecznie.
Czynniki negatywne, które powinny przekonać wątpiących Frankowiczów do podjęcia decyzji o skierowaniu sprawy do sądu, to rosnąca inflacja, wzrost stóp procentowych, podwyżki cen i kosztów utrzymania oraz wysoki kurs franka szwajcarskiego.

Pamiętajmy, że odpowiednie wsparcie prawne może odegrać kluczową rolę w rozwiązaniu problemu z kredytem w CHF.
Dlatego warto zwrócić uwagę na doświadczenie, renomę oraz opinię innych klientów przed podjęciem ostatecznej decyzji!
Aby poznać najlepsze i wiarygodne kancelarie w kraju specjalizujące się w temacie kredytów frankowych, zachęcamy, aby skorzystać z serwisu Franking.com.pl
Zawsze priorytetowo traktujemy opinie klientów i dlatego prezentujemy je dla Państwa na naszym serwisie.
Poznajcie TOP 3 kancelarii frankowych wg serwisu Franking.com.pl

https://franking.com.pl/top-3/

15.03.2024 r.

2024 rok zapowiada się dla Frankowiczów rekordowo pomyślnie.

Eksperci rynku finansowego przewidują rekordowy wzrost liczby procesów sądowych dotyczących kredytów frankowych w 2024 roku. Prognozy wskazują, że liczba spraw może wzrosnąć nawet o 30 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.

Od czasu serii wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z poprzedniego roku, sytuacja Frankowiczów wyraźnie się poprawia.
W 2024 roku proces unieważnienia kredytu staje się łatwiejszy, a kredytobiorcy mogą czuć większe bezpieczeństwo przed nieuzasadnionymi roszczeniami banków, takimi jak wynagrodzenie za korzystanie z kapitału czy waloryzacja sądowa.
Po zeszłorocznych orzeczeniach TSUE sądy wiedzą już, że sprawy frankowe można rozpatrywać szybciej.
To szansa dla tysięcy kredytobiorców na szybki i sprawiedliwy wyrok.
Wzrost liczby unieważnionych kredytów we frankach jest również skutkiem wycofywania przez banki kontrpowództw, co oznacza, że proces sądowy staje się mniej ryzykowny dla Frankowiczów.
Przypominamy, że w 2023 roku, aż 97 procent wszystkich spraw zakończyło się na korzyść kredytobiorców, a odsetek prawomocnych zwycięstw osiągnął nawet 99 procent!
Wiele wskazuje na to, że rok ten będzie kluczowy dla rozstrzygnięcia wielu spraw frankowych.

Jakie są reakcje banków na obecną sytuację.

Banki z pewnością podejmą wszelkie możliwe działania, aby zniechęcić kredytobiorców do składania pozwów.
Prawdopodobnie zintensyfikują kampanie proponowania ugód w sprawie kredytów we frankach, jako najbardziej korzystne wyjście z sytuacji dla banków. Jednakże, ugody proponowane na początku 2024 roku nadal są mniej korzystne w porównaniu z unieważnieniem kredytu we frankach przez sąd.

Nie warto więc ulegać presji ze strony banków i przede wszystkim zaleca się konsultację z kancelarią prawną specjalizującą się w tego rodzaju sprawach.
To właśnie taka partnerska relacja zapewnia kredytobiorcom solidne wsparcie i istotnie zwiększa ich szanse na osiągnięcie sukcesu w starciu z bankami.
Na naszej platformie przedstawiamy profesjonalne kancelarie prawne, które od lat skutecznie wspierają kredytobiorców, ciesząc się uznaniem w obszarze sporów z bankami. Jesteśmy mocno ukierunkowani na zapewnienie Państwu dostępu do najlepszych i doświadczonych prawników, którzy specjalizują się w temacie kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich.

TOP 3 kancelarii frankowych wg serwisu Franking.com.pl

https://franking.com.pl/top-3/

21.02.2024 r.

Banki rozpoczęły akcję cofania powództw przeciwko konsumentom.
Sprawa dotyczy pozwów o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu oraz o waloryzację świadczeń.

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o nietypowej aktywności banków wobec kredytobiorców frankowych.
Niektóre banki rozpoczęły bowiem akcję cofania powództw przeciwko konsumentom o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu i o waloryzację świadczeń.
Choć nie jest to jeszcze masowa rezygnacja, to sygnał ten może być początkiem istotnych zmian w podejściu sektora bankowego do spraw związanych z kredytami we frankach szwajcarskich.
Z całą pewnością seria korzystnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyczyniła się do zmiany koncepcji stosowanej przez banki do tej pory.

Jakie są przyczyny cofania pozwów przez banki?

Decyzje banków o wycofaniu się z procesów sądowych przeciwko kredytobiorcom mają swoje uzasadnienie głównie w obawach dotyczących wzrostu kosztów sądowych. Przegrane procesy wiążą się bowiem dla banków nie tylko z koniecznością pokrycia kosztów postępowania sądowego, ale również z koniecznością wypłaty wynagrodzeń dla pełnomocników kredytobiorców.
Takie straty mogłyby negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe banków, a co za tym idzie na sytuację ich akcjonariuszy.

W obliczu tych zmian istotne staje się poszukiwanie profesjonalnego wsparcia prawnego. Na rynku działa szereg kancelarii specjalizujących się w obsłudze spraw związanych z kredytami frankowymi.
Dobra komunikacja z doświadczonymi prawnikami może okazać się kluczowa dla osiągnięcia korzystnych dla kredytobiorców rozstrzygnięć.

W trosce o interesy klientów, na naszej platformie można znaleźć profesjonalne kancelarie prawne, które od lat świadczą kompleksowe wsparcie dla kredytobiorców. Przypominamy, że dobór odpowiedniej kancelarii może mieć istotne znaczenie dla efektywności prowadzonych działań prawnych oraz finalnego wyniku sporu z bankiem.

TOP 3 kancelarii frankowych wg serwisu Franking.com.pl

https://franking.com.pl/top-3/

 

15.01.2024 r.

Unieważnienie umowy kredytowej CHF, czy ugoda z bankiem?
Czy ugoda Frankowicza z bankiem może być korzystna?

Ruszyła na dobre desperacka kampania banków, skierowana do Frankowiczów, którzy nadal nie rozwiązali problemu jakim jest kredyt we frankach szwajcarskich.
Sektor bankowy kreuje przekaz medialny, że ugoda z bankiem jest lepsza i korzystniejsza dla Frankowiczów niż proces sądowy, ale czy faktycznie tak jest?

To prawda, że banki rzeczywiście sugerują, iż gotowe są do umorzenia pewnej części zadłużenia proponując ugody. Jednakże, każdy kto przynajmniej częściowo zaznajomił się z tego rodzaju propozycjami, zdaje sobie sprawę, że umorzone kwoty bank po prostu kompensuje poprzez wysokie odsetki wynikające z kosztownego wskaźnika WIBOR.

Banki promują ugody jako bardziej korzystne rozwiązanie niż procesy sądowe, ale zapominają wspomnieć kto jest tak naprawdę beneficjentem takiego porozumienia. Według opinii ekspertów, w większości przypadków to nie konsumenci, ale same instytucje bankowe czerpią największe korzyści z tego typu ugód.
Dzięki nim banki są w stanie zaoszczędzić ogromne środki finansowe, które musiałyby wydać na rozliczenie wynikające z unieważnienia umów kredytowych swoich klientów.

Dlaczego ugody budzą kontrowersje?

Banki promują ugody, które polegają na przeliczeniu kredytu denominowanego w frankach szwajcarskich na kredyt złotowy, wykorzystując nieprzewidywalny i kosztowny wskaźnik WIBOR.
W rzeczywistości takie podejście jest dla osób mających kredyty we frankach niczym innym, jak jedynie przeniesieniem problemów z jednej formy na drugą.
Korzyści płynące z zawarcia takiej ugody z perspektywy kredytobiorcy są praktycznie zerowe. Zdarzyć się może, że po zawarciu ugody, kredytobiorca frankowy może nawet ostatecznie zapłacić więcej niż w przypadku kontynuowania spłaty kredytu na pierwotnych warunkach.

Trzeba więc zdecydowanie powiedzieć, że ugoda z bankiem nie jest lepszym i tańszym sposobem wyjścia z problemu frankowego, bo korzyści z wyroku unieważniającego wadliwą umowę kredytową są kilka razy wyższe i z nawiązką rekompensują koszty procesu sądowego!

Wielu Frankowiczów nadal zastanawia się jaką drogę należy obrać, co jest jak najbardziej zrozumiałe i dlatego nasz serwis wychodzi Państwu naprzeciw i zachęcamy, aby przed podjęciem decyzji omówić to z profesjonalnym doradcą prawnym.
Przygotowaliśmy dla Państwa listę renomowanych kancelarii prawnych, które są uznawane przez klientów oraz serwis Franking.com.pl za liderów w temacie spraw frankowych.

TOP 3 kancelarii frankowych wg serwisu Franking.com.pl

https://franking.com.pl/top-3/

 

11.12.2023 r.

Wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 r. – Frankowicze ponownie zyskają po wyroku!
Kolejny krok w stronę ochrony kredytobiorców frankowych.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kredytobiorców frankowych, rozwiewając wątpliwości dotyczące naliczania odsetek za opóźnienie.
Wyrok z 7 grudnia 2023 r. stanowi kluczowy krok w kierunku zapewnienia sprawiedliwości tym, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich.

Zgodnie z wyrokiem TSUE, odsetki ustawowe za opóźnienie będą liczone od dochodzonej pozwem kwoty, od dnia wezwania banku do zapłaty lub od dnia złożenia pozwu/doręczenia odpisu pozwu pozwanemu. To jednoznaczne stanowisko eliminuje dotychczasowe rozbieżności w orzecznictwie, które wprowadzały niepewność co do momentu rozpoczęcia naliczania odsetek.

Problematyczna była zwłaszcza kwestia okresu, za jaki powinny być przyznane odsetki za opóźnienie od zasądzonych w wyroku kwot. Niejednokrotnie sądy wymagały, aby odsetki były naliczane od dnia, w którym powód złożył oświadczenie o skutkach unieważnienia umowy kredytu. Takie oświadczenie często było składane na ostatniej rozprawie w I instancji lub nawet dopiero w II instancji, pozbawiając kredytobiorców rekompensaty za zwłokę banku.

TSUE wyraźnie wskazuje, że prawo europejskie nie uzależnia naliczania odsetek od daty pouczenia powodów o skutkach unieważnienia umowy kredytu i to właśnie zdecydowane stanowisko stanowi dobrą wiadomość dla osób posiadających kredyty frankowe, które często muszą zmagać się z długotrwałymi procesami sądowymi.

Reasumując ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kładzie nacisk na istotę dyrektywy 93/13/EWG, która została ustanowiona w celu ochrony konsumentów. Trybunał jednoznacznie stwierdził, że banki mają prawo żądać tylko i wyłącznie kwoty wypłaconego kapitału, nie zaś dodatkowych opłat czy kosztów. To istotne potwierdzenie praw kredytobiorców, które ogranicza pole działania banków i zabezpiecza konsumentów przed nadużyciami. 

Dodatkowo, TSUE precyzyjnie wskazuje, że odsetki za zwłokę powinny być liczone od dnia wezwania do zapłaty.
To ważna klauzula, która przyczynia się do zapewnienia uczciwości w relacjach między bankami a kredytobiorcami.
Wcześniejsze wątpliwości i niejasności w tym zakresie zostały teraz rozwiane, co stanowi istotne wsparcie dla Frankowiczów.

Przypominamy także, iż istotnym aspektem w całym procesie o unieważnienie umowy frankowej jest współpraca z renomowaną kancelarią prawną, wyspecjalizowaną w sporach z instytucjami finansowymi. To właśnie taka kooperacja zapewnia kredytobiorcom solidne wsparcie i zdecydowanie zwiększa ich szanse na odniesienie sukcesu w konfrontacji z bankami. Na naszej platformie prezentujemy profesjonalne kancelarie prawne, które od wielu lat z powodzeniem wspierają kredytobiorców, zdobywając uznanie w dziedzinie sporów z bankami. Działamy z myślą o tym, aby umożliwić Państwu dostęp do najlepszych i doświadczonych prawników, specjalizujących się w obszarze kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich.

Poznajcie TOP 3 kancelarii frankowych wg serwisu Franking.com.pl

https://franking.com.pl/top-3/

 

14.11.2023 r.

Do jakiego sądu należy skierować sprawę dotyczącą kredytu frankowego?
Od 15 kwietnia 2023 roku wszystko już jest jasne w tej kwestii.

Rozprawy dotyczące kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego od dawna stanowiły istotny problem w polskim systemie sądownictwa. Dotychczasowe przepisy umożliwiały klientom wybór sądu, w którym mieliby toczyć swoje sprawy przeciwko bankom udzielającym takich kredytów.

Pierwsza odsłona regulacji dotyczących właściwości sądów w sprawach frankowych pozwalała klientom na wybór pomiędzy sądem właściwym dla siedziby banku, a sądem właściwym dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy. Ta elastyczność pozwalała na pewną swobodę wyboru i dostosowanie procesu sądowego do własnych preferencji. Jednakże liczba spraw frankowych wciąż rosła, a Sąd Okręgowy w Warszawie, który został specjalnie utworzony do rozpatrywania tych właśnie spraw, był znacznie przepełniony.

W odpowiedzi na te problemy, wprowadzono nowe przepisy, które ograniczają możliwość wyboru sądu.

Od 15 kwietnia 2023 r. Frankowicze nie mają już możliwości wyboru sądu, do którego skierowany zostanie pozew przeciwko bankowi.

Pozew przeciwko bankowi będzie musiał być składany w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy. Teraz, sprawy frankowe zostały rozproszone do innych sądów na terenie całego kraju, co powinno przyspieszyć rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw. Jednocześnie, klientom może to ułatwić dostęp do sądu, ponieważ będą mieli możliwość składania pozwów w swoim regionie, bez konieczności podróżowania do Warszawy.

Należy zaznaczyć, że każda zmiana w przepisach budzi wiele pytań i wątpliwości, dlatego ważne jest, aby Frankowicze, którzy planują pozwanie banku skonsultowali się wcześniej z profesjonalną kancelarią prawną, aby dowiedzieć się, jakie konkretnie zmiany ich dotyczą i jak powinni postępować w związku z tymi nowymi przepisami.

Nasz serwis gromadzi renomowane kancelarie prawnicze, które posiadają wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w tego rodzaju sprawach.

Zachęcamy do zapoznania się z listą kancelarii, które wg serwisu Franking.com.pl są uznawane przez klientów za liderów w temacie spraw frankowych.

Poznaj TOP 10 kancelarii według serwisu Franking.com.pl

16.10.2023 r.

Przypominamy, że przedsiębiorca z powodzeniem może starać się o unieważnienie
kredytu frankowego!

Status konsumenta posiadają także Frankowicze, którzy zaciągnęli kredyt we
frankach szwajcarskich na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Obawa przed odmową przyznania statusu konsumenta skłaniała wielu kredytobiorców z tej grupy do rezygnacji z dochodzenia swoich praw w sądzie. Sytuacja zmieniła się jednak po 8 czerwca 2023 roku, kiedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął kluczową decyzję otwierającą nowe możliwości dla tych osób.

TSUE postanowiło wówczas, że unieważnienie umowy kredytu może być także opcją dla kredytobiorców, którzy przeznaczyli pożyczony kapitał częściowo na cele związane z działalnością gospodarczą lub zawodową, a częściowo na cele niezwiązane z tą działalnością.

TSUE swoim wyrokiem wsparło kredytobiorców prowadzących działalność gospodarczą, gdyż umowy frankowe przedsiębiorców zawierają analogiczne jak w umowach konsumenckich wadliwe mechanizmy waloryzacyjne.
Istotnym kryterium jest, aby cel gospodarczy nie miał charakteru dominującego.
Warto zastanowić się, co można uznać za charakter dominujący w kontekście pożyczonego kapitału.
Sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności związane z umową kredytu. Kluczowym wskaźnikiem może być podział pożyczonego kapitału na cele związane z działalnością zawodową i pozazawodową, gdzie dominujący cel stanowi taki, który przeważa nad innymi.
Ponadto, istotne może być także to, czy w kredytowanej nieruchomości działalność gospodarcza jest prowadzona tylko przez jednego z kredytobiorców.

W świetle tej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie ma już znaczenia, czy kredytowana nieruchomość była wynajmowana, czy prowadzono w niej działalność gospodarczą.
Decydujący jest teraz cel kredytu, który przeważa nad aspektami zawodowymi.

To otwiera nowe perspektywy dla kredytobiorców prowadzących działalność gospodarczą.
Mogą oni, podobnie jak inni Frankowicze, dążyć do unieważnienia umowy kredytu i starać się o zwrot całości dotychczas wpłaconego kapitału oraz umorzenie zadłużenia.
To ważny krok na drodze do ochrony praw kredytobiorców i zapewnienia im uczciwych warunków finansowych.

Należy także mieć na uwadze, że sprawy przedsiębiorców są dużo bardziej skomplikowane, a przez to, wymagają znacznie większej wiedzy, zaangażowania i nakładu pracy.
Jeśli masz wątpliwości, czy podlegasz ochronie konsumenckiej – skontaktuj się z jedną z wiodących kancelarii, które znajdziesz na naszym serwisie.
Dlatego warto zwrócić uwagę na doświadczenie, renomę oraz opinię innych klientów przed podjęciem ostatecznej decyzji!

TOP 3 kancelarii frankowych wg serwisu Franking.com.pl

https://franking.com.pl/top-3/

18.09.2023 r.

Spłaciłem kredyt frankowy – czy nadal mogę pozwać bank?
Skuteczna walka z bankiem jest możliwa po spłacie kredytu frankowego.

Wielu Frankowiczów wciąż zmaga się z konsekwencjami spłaty toksycznych kredytów w CHF, zaciągniętych wiele lat temu. Jednak są także tacy, którzy uregulowali już zobowiązanie związane z kredytem we frankach szwajcarskich.
Nawiasem mówiąc, nie wszyscy czują ulgę po spłacie kredytu w całości, ponieważ mają wrażenie, że zapłacili bankowi znacznie więcej, niż wynikałoby to z warunków umowy. Niektórzy zastanawiają się, czy powinni podjąć kroki prawne i wystąpić z pozwem przeciwko bankowi po uregulowaniu kredytu w frankach szwajcarskich. Odpowiedź jest jednoznaczna – tak. Istnieje ogromna szansa na odzyskanie znacznych kwot, a proces sądowy w tej kwestii nie różni się istotnie od postępowań dotyczących aktualnych kredytów.

Wykonanie zobowiązania absolutnie nie sprawia, że umowę należy uznać za ważną i wykonaną. Frankowiczom, którzy dokonali wcześniejszej spłaty kredytu, przysługują analogiczne roszczenia jak kredytobiorcom, którzy nadal płacą raty na rzecz banku.

W sytuacji, w której kredytobiorca spłacił kredyt i w związku z tym jego umowa kredytu wygasła może skierować przeciwko bankowi następujące roszczenia:

  • roszczenie o zapłatę w związku z nieważnością umowy
  • ewentualne roszczenie o zapłatę w związku z tzw. „odfrankowieniem kredytu.”

Korzyści z pozwania banku można oszacować wstępnie samodzielnie.
Pomocna w tym zakresie będzie nasza, dostępna online, bezpłatna aplikacja. https://franking.com.pl/bezplatny-kalkulator-frankowicza/

Pamiętajmy również, że dobra kancelaria frankowa jest kluczem do sukcesu!
Istotnym elementem całego procesu jest współpraca z renomowaną kancelarią prawną, wyspecjalizowaną w prowadzeniu sporów z bankami.
To właśnie zagwarantuje Frankowiczom solidne wsparcie i zwiększy ich szanse na odniesienie sukcesu w konfrontacji z instytucjami finansowymi.
Na naszym portalu odnajdą Państwo renomowane kancelarie prawne, które od lat efektywnie wspierają kredytobiorców.
Poznajcie TOP 3 kancelarii frankowych wg serwisu Franking.com.pl

https://franking.com.pl/top-3/

21.08.2023 r.

Liczba pozwów frankowych przybywa!
Pozytywna dla Frankowiczów opinia rzecznika TSUE dała nowe paliwo do sądowych batalii z bankami.

Frankowicze składają pozwy przeciwko bankom, a sądy masowo anulują kredyty CHF.
Rosnąca skala sądowych spraw frankowych może być pokłosiem niedawnej, bardzo korzystnej dla kredytobiorców opinii rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Data 15 czerwca 2023 roku zostanie zapamiętana jako przełomowy moment dla Frankowiczów, otwierający przed nimi nowe perspektywy w walce z instytucjami bankowymi.
Obecnie kredytobiorcy przejmują inicjatywę, wychodząc naprzeciw nieuczciwym praktykom banków. Statystyki mówią same za siebie – aż 98 proc. procesów kończy się korzystnym dla kredytobiorców wyrokiem. Co ciekawe, większość z tych wyroków, to unieważnienia umów kredytowych, co niewątpliwie stanowi najbardziej pożądane rozstrzygnięcie.

Jednym z ciekawych aspektów jest fakt, że duża liczba składanych pozwów pochodzi od kredytobiorców, którzy już spłacili swoje kredyty. Ta grupa stanowi prawie równą liczbę jak aktywni kredytobiorcy, co pokazuje, że problem dotyka nie tylko tych, którzy aktualnie spłacają swoje raty kredytu.
Obie grupy na równych prawach mogą dochodzić roszczeń od banków na drodze postępowania sądowego.

Kluczowym elementem w całym procesie jest współpraca z doświadczoną kancelarią prawną, specjalizującą się w sporach z bankami. To właśnie taka współpraca zapewni Frankowiczom solidne wsparcie i zwiększy ich szanse na wygraną z instytucjami finansowymi.
Na naszej platformie znajdą Państwo profesjonalne kancelarie prawne, które od lat skutecznie wspierają kredytobiorców.
Przypominamy Państwu, że dobra komunikacja z profesjonalną i doświadczoną kancelarią prawną, ukierunkowaną od lat na spory z bankami jest kluczem do idealnej współpracy, a co najważniejsze – wygranej z bankiem.
Na naszym serwisie znajdziecie najlepsze kancelarie, które od wielu lat specjalizują się w kompleksowej obsłudze spraw z zakresu kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich.
Poznajcie TOP 3 kancelarii frankowych wg serwisu Franking.com.pl

https://franking.com.pl/top-3/

03.07.2023 r.

  Szwajcarski Bank Narodowy kolejny raz podnosi stopy procentowe.
Frankowicze będą zmuszeni zmagać się z rosnącymi kosztami spłaty swoich zobowiązań.

Narodowy Bank Szwajcarii ogłosił, że podniósł stopy procentowe o 0,25 punktu, osiągając poziom 1,75 proc. Ta decyzja oznacza, że rata odsetkowa wzrośnie o jedną szóstą.
Obecnie stopy procentowe osiągnęły najwyższy poziom od września 2008 roku, ale nie jest to koniec cyklu podwyżek.
Kolejna podwyżka zaplanowana jest na wrzesień 2023 roku.

Chociaż inflacja konsumencka w Szwajcarii pozostaje stosunkowo niska w porównaniu z innymi rozwiniętymi gospodarkami, bank centralny kontynuuje zaostrzanie polityki monetarnej. Ta decyzja ma wpływ nie tylko na gospodarkę, ale również na osoby posiadające kredyty we frankach szwajcarskich.

Kredytobiorcy posiadający kredyty we frankach powinni jeszcze bardziej zwrócić uwagę na rosnące ryzyko finansowe związane z dalszym wzrostem kursu franka i podwyżkami stóp procentowych

W najbliższych latach nie ma żadnych znaków wskazujących na to, że wzrost kursu franka szwajcarskiego się zatrzyma. To z kolei oznacza, że raty kredytów we frankach będą nadal rosnąć, a saldo zadłużenia będzie się powiększać.

Wzrost stóp procentowych w Szwajcarii, zapowiedzi kolejnych podwyżek i rosnąca inflacja powinny skłonić Frankowiczów do zastanowienia się nad możliwością unieważnienia umowy kredytowej we frankach.

W takiej sytuacji skierowanie sprawy na drogę sądową wydaje się być najbardziej korzystnym rozwiązaniem!

Pilna konsultacja z prawnikiem specjalizującym się w sprawach dotyczących kredytów frankowych może pomóc w podjęciu właściwej decyzji i zminimalizowaniu negatywnych konsekwencji.

Jesteśmy świadomi, że wielu Frankowiczów poszukuje obecnie profesjonalnego wsparcia prawnego, w związku z ich problemami związanymi z kredytami indeksowanymi do franka szwajcarskiego.
W odpowiedzi na tę potrzebę, przygotować dla Państwa listę kancelarii prawnych, które są uznawane przez klientów oraz serwis Franking.com.pl za liderów w temacie spraw frankowych.

Pamiętajmy, że odpowiednie wsparcie prawne może odegrać kluczową rolę w rozwiązaniu problemu z kredytem w CHF.
Dlatego warto zwrócić uwagę na doświadczenie, renomę oraz opinię innych klientów przed podjęciem ostatecznej decyzji!

15.06.2023 r.

Wyrok TSUE, to wygrana Frankowiczów – banki w tarapatach! Oczekiwany przez Frankowiczów, banki oraz polskie sądy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-520/21 został ogłoszony. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu sporów sądowych między kredytobiorcami, a bankami.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał w dniu 15 czerwca 2023 roku dwa orzeczenia dotyczące tzw. kredytów frankowych.
Oba przynoszą dobre wieści dla posiadaczy kredytów we frankach szwajcarskich.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po analizie przedstawionych argumentów wydał wyrok, który może mieć duże znaczenie dla przyszłych postępowań sądowych.
Orzeczenia te stanowią ważny krok naprzód dla Frankowiczów, otwierając nowe możliwości w walce z bankami.
Frankowicze nie będą musieli obawiać się po unieważnieniu umowy kredytowej przez sąd, że bank wystąpi o opłatę za korzystanie z kapitału.
Dodatkowo TSUE zdecydowało, że kredytobiorcom przysługuje prawo do zawieszenia spłaty rat na czas postępowania sądowego przeciwko bankowi.
W tej sytuacji banki będą musiały zmierzyć się z kolejną falą pozwów, co niewątpliwie będzie miało miejsce już w niedługim czasie.

W związku z wydaniem wyroku przez TSUE, zalecamy niezwłoczne złożenie pozwu.
Nie warto czekać, warto działać!
Aby poznać najlepsze i wiarygodne kancelarie w kraju specjalizujące się w temacie kredytów frankowych, zachęcamy, aby skorzystać z serwisu Franking.com.pl.
Zawsze priorytetowo traktujemy opinie klientów i dlatego prezentujemy je dla Państwa na naszym serwisie.

08.06.2023 r.

8 czerwca 2023 r. – TSUE kolejny raz staje po stronie Frankowiczów.
Znamy decyzję w sprawie C-570/21, w której unijny Trybunał zajął się wątkiem tzw. kredytów mieszanych.

Wyrokiem z dnia 8 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyraźnie stanął po stronie Frankowiczów, którzy zdecydowali się przeznaczyć część środków z kredytu na prowadzoną działalność gospodarczą.

I tym razem orzeczenie TSUE ponownie umacnia sytuację prawną Frankowiczów, co ogromnie ucieszyło dużą część kredytobiorców.
Jak powszechnie wiadomo w 98% przypadków orzeczenia sądów w Polsce są korzystne dla Frankowiczów.
Wyjątki dotyczą spraw specyficznych, kiedy cel kredytowania był w jakimś stopniu powiązany z działalnością gospodarczą, co spowodowało, że kredytobiorca nie mógł korzystać z przepisów chroniących konsumentów.
Do chwili obecnej banki robiły wszystko, by zakwestionować prawo takich kredytobiorców do korzystania ze statusu konsumenta, ale po wyroku z 8 czerwca 2023 r. będą miały zdecydowanie utrudnione zadanie.

Najważniejszą częścią tego wyroku jest stwierdzenie, że w przypadku mieszanych kredytów frankowych, cel gospodarczy nie może mieć pierwszoplanowego znaczenia.
Frankowicze, którzy przeznaczyli część zaciągniętego kredytu na prowadzoną działalność gospodarczą, mogą w dalszym ciągu dochodzić swoich praw przed sądami.

Należy podkreślić, że jest to znaczące zwycięstwo dla Frankowiczów.
Wyrok potwierdza, że zarejestrowanie działalności gospodarczej pod adresem kredytowanej nieruchomości, czy też niewielkie wykorzystanie nieruchomości na cele związane z działalnością, nie odbierają kredytobiorcy statusu konsumenta.

23.05.2023 r.

15 czerwca 2023 r. – Przełomowy wyrok TSUE w kluczowej dla Frankowiczów sprawie.

Bardzo niewiele czasu dzieli nas od ogłoszenia wyroku w kluczowej dla Frankowiczów sprawie C-520/21 toczącej się na forum TSUE.
Już 15 czerwca 2023 roku osoby, które posiadają swój kredyt we frankach szwajcarskich poznają wyrok TSUE w dwóch istotnych sprawach.
Nadchodzący miesiąc będzie należał do Frankowiczów i niewątpliwie będzie to najważniejsze w tym roku wydarzenia dla całego środowiska frankowego w Polsce.

Sprawa C-520/21 „o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału” – o co dokładnie chodzi?
Śpieszymy z wyjaśnieniem poniżej.

  • Otóż pierwsza sprawa dotyczy przede wszystkim tego, czy bank jak i konsument powinni zapłacić opłatę za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia kredytu CHF.
    Innymi słowy, chodzi o to, czy bank ma prawo żądać wynagrodzenia, zwrotu kosztów, czy nawet odszkodowania od kredytobiorcy za to, że czasowo był pozbawiony możliwości korzystania z kapitału.
  • Kolejna ważna decyzja jaka zapadnie tego dnia, to orzeczenie czy sądy powinny przyznawać zabezpieczenie roszczeń w sprawach frankowych.
    Przypominamy, że zabezpieczenie roszczenia umożliwia Frankowiczom zaprzestanie spłaty rat do chwili zapadnięcia prawomocnego wyroku.
    Sprawa ta jest istotna z punktu widzenia wszystkich kredytobiorców frankowych, którzy wskazując na nieważność umów kredytów starają się o zwolnienie ich przez sądy z obowiązku płacenia rat.

 

Wszystko wskazuje na to, że 15 czerwca 2023 r. Sędziowie Trybunału podzielą niezwykle korzystną dla Frankowiczów opinię rzecznika generalnego TSUE. 

Przypomnijmy, że zgodnie z tą opinią bankom absolutnie nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie w związku z udzieleniem kredytu na warunkach, które nie były uczciwe w stosunku do kredytobiorców.
Rzecznik wyraźnie podkreśla, że nawet jeżeli bank doświadcza jakichkolwiek niekorzystnych skutków na skutek uznania za nieważną umowy kredytu zawierającej nieuczciwe warunki, to nie może on otrzymać rekompensaty z tego tytułu, ponieważ są one wynikiem wyłącznie jego nieuczciwego postępowania względem klienta.

Orzeczenie z 15 czerwca 2023 roku, z pewnością będzie jasnym sygnałem dla wszystkich Frankowiczów, którzy do chwili obecnej zwlekali z podjęciem decyzji dotyczącej pozwania banku, że zdecydowanie warto to zrobić i nie należy z tym zwlekać.
Dlatego już dziś wychodzimy naprzeciw Frankowiczom, którzy będą poszukiwać najlepszego wsparcia prawnego i zachęcamy do zapoznania się z listą kancelarii, które wg serwisu Franking.com.pl są uznawane przez klientów za liderów w temacie spraw frankowych.

ING Bank
Credit Agricole
mBank
Raiffeisen
PKO BP
BNP
Alior Bank
Millenium
Getin Bank
Santander
BPH